Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE 152
Strona głowna  /  Odpłatność
Odpłatność

Odpłatność za przedszkole miesiąc CZERWIEC

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-miesiac-czerwiec.docx

 

Odpłatność za przedszkole miesiąc MAJ 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-miesiac-maj.pdf


Rodzice.

Odpłatność za przedszkole od m-ca kwietnia jest do nas przesyłana z MCOO na nowych listach wg alfabetu. 

Stare listy odpłatności za przedszkole były umieszczone wg uczęszczania dziecka do grupy. Nie chcąc zmieniać numeru dziecka na liście na okres 3 miesięcy przepraszamy za utrudnienia. Postaramy się w przyszłym miesiącu o dopracowanie tych list.


Opłata za przedszkole- miesiąc KWIECIEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/zestawienie-imienne-kwot-do-zaplaty-z-podzialem-na-rodzicow-i-finansowanie-skonwertowany-1.pdf


 Opłata za przedszkole- miesiąc MARZEC

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/nowy-arkusz-programu-microsoft-excel.pdf


Korekta płatności za przedszkole- miesiąc LUTY

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-ii-2021-strona-2.txt


 

Opłata za przedszkole- miesiąc STYCZEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-i-2021.xlsx

 


 

Opłata za przedszkole- miesiąc GRUDZIEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-xii-2020-strona(2).pdf


OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - MIESIĄC LISTOPAD

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-xi-2020-platnosc(1).xls

Opłata za przedszkole- miesiąc PAŹDZIERNIK

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/kopia-rozliczenie-zywienia-i-godzin-x-2020.xls

 

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasa Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. 
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.


- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
- Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców.

3 posiłki (100 %)-10,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad) 
2 posiłki (80%)- 8.00 zł (II śniadanie, obiad)
Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc. na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 152
os.Piastów 10
31-623 Kraków
Nr konta w Baku PKO BP: 69102028920000510205905106
Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

 

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)


Ostatnia aktualizacja: 2021-07-06