PRZEDSZKOLE 152

 

 

KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 152

W KRAKOWIE

„Akademii Dziecięcej Twórczości”

                      

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - Prawa Dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja
o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak mówi ww. Konstytucja w rozdziale II: „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w kategorii praw ekonomicznych, każde dziecko ma prawo do nauki i obowiązek szkolny”.

 

Dlatego też zadaniem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom tego dostępu i dostosowanie go do potencjału i możliwości rozwojowych przedszkolaków.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 
  z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)
 2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
  dla szkoły policealnej
 4. Statut Przedszkola Samorządowego nr 152 w Krakowie
 5. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym
 6. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej w bieżącym roku szkolnym
 7. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym
 8. Kierunki nadzoru właściwego kuratora oświaty w bieżącym roku szkolnym

 

MISJA:

Jesteśmy przedszkolem artystycznym, które poprzez różnorodne metody, środki wyrazu i działania wychowawczo – dydaktyczne stara się przybliżyć swoim wychowankom świat nauki, literatury, muzyki i sztuki.

W duchu wartości patriotycznych chcemy nauczyć dzieci miłości do Ojczyzny. Jesteśmy otwarci na bliskie i dalekie podróże w celu poznania kultury własnego państwa, jak również bogactwa kulturowego innych narodów.

Przybliżając dzieciom polską i światową literaturę pokazujemy, jak odróżnić dobro od zła, a własnym przykładem wprowadzamy w świat wartości moralnych i etycznych, dbając, by nasi wychowankowie byli kulturalni, wrażliwi, wyrozumiali i dobrzy.

W oparciu o praktyczne działania dbamy również o ekologiczne aspekty naszego środowiska.

Praca naszego przedszkola opiera się przede wszystkim na ścisłej współpracy z rodzicami naszych podopiecznych. Wiemy, że razem możemy zdziałać więcej, lepiej i skuteczniej. Jest to droga do osiągnięcia pełnego sukcesu.

Wrażliwi na każde dziecko uczymy je żyć we współczesnym świecie, gdzie dobro i zło spierają się ze sobą. Wzorując się na pozytywnych przykładach bohaterów, pełni wiary we własne siły i potencjał dzieci wierzymy, że nasze przedszkolaki bez lęku, będą mogły stanąć u progu szkoły na równym starcie.

Poprzez zabawę wzbudzamy w dzieciach zainteresowanie językiem angielskim oraz chęć poznawania innych kultur.

WIZJA:

W naszej pracy poprzez wszystkie dostępne nam metody i formy oddziaływań stworzymy dzieciom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju.

Celem przedszkola jest zapewnienie, naszym wychowankom możliwości zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Poprzez obcowanie z technologią informacyjna i techniką dzieci będą umiały
z niej korzystać w nauce i zabawie.

Po ukończeniu etapu edukacji przedszkolnej nasi podopieczni będą uczniami
o wszechstronnych zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach.

Jesteśmy wysoko wykwalifikowaną kadrą, a nasze przedszkole jest dobrze wyposażone i wiemy, że w tej dziedzinie osiągniemy sukces.

 

W Akademii Dziecięcej Twórczości podstawowym standardem jest:

 • Nabycie przez dzieci nabywa wiedzy i umiejętności niezbędnych w całym procesie edukacyjnym.
 • Wrażliwość wśród dzieci na wartości moralne takie jak: prawda
  i sprawiedliwość. Przedszkolaki potrafią odróżnić dobro od zła.

 

Naszym kierunkiem jakościowego rozwoju jest: wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka w kierunku budowania jego prawidłowej postawy wobec siebie i innych.

Dzięki naszym działaniom uzyskamy pożądany efekt (wskaźnik standardu), jakim jest chęć i umiejętność zdobywanie przez dzieci wiedzy, a także wykorzystanie jej w odpowiedni sposób w codziennych sytuacjach życiowych. Nasi podopieczni potrafią odpowiednio zachować się w kontaktach z innymi.

 

MONITORING:

 • Dziecko wykazuje zainteresowanie dla działań edukacyjnych organizowanych przez nauczyciela - osiąga postępy na miarę swoich możliwości
 • Działaniom edukacyjnym dzieci towarzyszy zadowolenie i zaangażowanie twórcze.
 • Dziecko potrafi ciekawie zagospodarować czas wolny w związku ze swoim rozwojem edukacyjnym
 • Rozumie informacje podawane przez nauczyciela, samodzielnie dokonuje interpretacji i dokonuje właściwych wyborów działań
 • Wie, jakie zachowanie jest odpowiednie w określonej sytuacji
 • Umie prawidłowo ocenić postępowanie własne i innych
 • Zna i stosuje zasady współżycia w grupie

 

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 152 W KRAKOWIE W OPARCIU O OBSZARY AKTYWNOŚCI DZIECI


Muzyka                                                                                          

 • wzbudzanie zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca
 • kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych (słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa oraz pamięć muzyczna)
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem,
 • kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • kształcenie możliwości głosowych
 • rozwijanie twórczej aktywności
 • kształcenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • integracja grupy
 • zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego
 • doskonalenie ekspresji wokalnej
 • rozwijanie kreatywności muzycznej
 • zapoznawanie z wybranymi instrumentami muzycznymi

 

Plastyka        

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi - dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości
 • usprawnianie manualne
 • usprawnianie motoryki dziecka
 • rozwijanie wyobraźni dziecka
 • pobudzanie kreatywności dzieci
 • budzenie poczucia dokładności, precyzji i satysfakcji z wykonanej pracy
 • odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem
 • rozwijanie dziecięcych talentów.

 

Emocje

 • uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób 
 • kształtowanie w świadomości dziecka pozytywnego obrazu samego siebie
 • uczenie rozpoznawania i nazywania uczucia – własnych i cudzych
 • organizowanie sytuacji umożliwiających opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej
  i niesłownej
 • nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia)
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowania
 • zachęcanie do nawiązywania  dialogu – mówienia w sposób otwarty, o tym, co dziecko czuje, czego potrzebuje
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się
 • wyrabianie umiejętności współżycia w zespole
 • poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwych zachowań
 • wyrażanie siebie w różnorodny sposób ( werbalnie i niewerbalnie) podczas komunikowania się z innymi ludźmi
 • integrowanie i komunikowanie się w grupie poprzez uczestniczenie
  w zabawie, ćwiczeniach w celu zacieśnienia więzi emocjonalnych między dziećmi
 • stwarzanie nowych sytuacji problemowych, wyzwalających u dzieci potrzebę samodzielnego rozwiązywania
 • nabywanie umiejętności psychologicznego kojarzenia słów
 • wzbogacanie słownictwa emocjonalnego
 • rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji
 • rozumienie konieczności przestrzegania przyjętych form grzecznościowych
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • kształtowanie współpracy w obrębie  grupy poprzez stawianie zadań do wykonania
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
 • kształcenie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, umiejętności wyciągania wniosków
 • rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła
 • rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji
  (np. współpracy w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i odpowiedzialność za powierzone zadanie)
 • pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji
  (np. rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami)
 • kształtowanie empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi
 • poznawanie samego siebie
 • gromadzenie doświadczeń i informacji na temat swój oraz innych osób
 • podejmowanie działań w różnorodnych sytuacjach
 • poznawanie i poszerzanie własnych możliwości

 

Patriotyzm

 • przyswajanie wiedzy o ojczyźnie,
 • przyzwyczajanie do pracy i sumiennego codziennego spełniania obowiązków
 • emocjonalne wiązanie z narodem
 • przygotowanie do ochrony zdobyczy kultury narodu
 • zaspokajanie potrzeb poznawczych
 • zbliżanie postaci wybranych bohaterów narodowych, budzenie dumy narodowej z ich wielkich osiągnięć
 • wyrabianie poczucia przynależności narodowej
 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem
 • wprowadzenie w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i ojczyznę
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji, jak też świadomego ich wyboru
 • zapewnienie efektywnej współpracy z domem i integracji ze środowiskiem lokalnym
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnego współżycia rodzinnego
 • budzenie zainteresowań tradycjami rodzinnymi
 • rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny
 • budowanie poczucia tożsamości grupowej
 • budowanie poczucia przynależności do własnej miejscowości
 • budowanie poczucia przynależności regionalnej
 • przybliżanie historii i tradycji regionu
 • budowanie poczucia przynależności narodowej
 • wdrażanie do konieczności odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowychrozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: grupowej, przedszkolnej i rodzinnej
 • uczestniczenie w ważnych wydarzeniach i tradycjach przedszkola
 • tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi: rodzicami i specjalistami różnych dziedzin.

 

Zachowania społeczne

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
  w sposób zrozumiały dla innych
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty) oraz postawy patriotycznej
 • zapewnienie dzieciom rozwoju poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności
  i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które
  są istotne w dalszych etapach kształcenia

Ekologia

 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku”
 • nabywanie wiedzy przyrodniczej przez bezpośredni kontakt z przyrodą w czasie zabaw i zajęć
 • dostrzeganie zmienności przyrody w różnych porach roku
 • poznawanie wybranych ekosystemów: parku, lasu, ogrodu, łąki, pola
 • poznawanie bogactwa świata zwierząt
 • poznawanie różnych krajobrazów, stref klimatycznych
 • poszerzanie wiedzy na temat kosmosu i Układu Słonecznego
 • dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka dla stanu naturalnego środowiska
 • uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, a wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska,
 • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi
 • uświadomienie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
 • wprowadzenie czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów
 • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów
  w środowisku człowieka
 • wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody
 • gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja
 • zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza
 • zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody
 • uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,
  a wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska

 

Praca z Dzieckiem Zdolnym

 • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach
 • kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości
 • rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się matematyki
 • stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności
 • tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania
 • kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy,  wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej,  pomysłowość, wyobraźni i muzykalności
 • stwarzanie warunków optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości
 • wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą
 • budowanie i utrwalanie pozytywnej motywacji do nauki
 • wdrażanie do operatywnego posługiwania się wiedzą
 • rozbudzanie u dziecka pragnienia rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań
 • wczesne rozpoznawanie zdolności i uzdolnień

 

Wyrównywanie szans rozwojowych

 • tworzenie równych szans dostępu do specjalistycznej opieki psychologicznej i logopedycznej
 • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci uczęszczających do przedszkola
 • wyposażenie rodziców w nowoczesne narzędzia ułatwiające stymulowanie rozwoju własnych  dzieci
 • edukacja wychowawcza rodziców
 • wsparcie wychowawcze dziecka i rodziny
 • wspomagania rozwoju, łagodzenia trudności
 • wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania osiągnięć rozwojowych
 • stymulacji rozwoju dziecka na miarę jego potencjalnych możliwości

 

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym

 • rozwijanie zdolności porozumiewania się za pomocą mowy i znaków w języku ojczystym
 • rozwijanie języka pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i słownikowym, doskonalenie mowy wiązanej
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 • podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego oraz regionalnego

 

Zdolność czytania i dyspozycje do czytania

 • rozwijanie gotowości do nauki pisania i czytania
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie mowy ze szczególnym akcentem na poprawne wymawianie wszystkich głosek
 • usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej,
 • tworzenie okazji do ćwiczenia funkcji percepcyjno – motorycznych
  w działaniach plastyczno - konstrukcyjnych
 • tworzenie okazji do odczytywania i tworzenia znaków i symboli graficznych oraz pisania
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną oraz metodą analityczno –syntetyczną

 

Zainteresowania czytelnicze i literackie

 • poznawanie kultury ojczystej
 • podnoszenie efektywności uczenia się poprzez rozwijanie zamiłowania do czytania
 • stwarzanie okazji do wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń

 

Myślenie matematyczne

 • rozwijanie procesów poznawczych: zdolności porównywania, porządkowania, przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania, pamięci w działaniu praktycznym i w umyśle
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych w zabawie
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się matematycznym wnioskowaniem i schematyzacją w życiu codziennym
 • budowanie pojęć matematycznych (figur geometrycznych, zbioru, liczby naturalnej, długości, objętości, czasu i ciężaru)
 • rozwijanie myślenia operacyjnego

 

Myślenie przestrzenne

 • rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobraźni
 • rozwijanie kompetencji pamięciowych oraz zdolności, przetwarzania
  i wykorzystywania informacji dla celów praktycznych
 • budowanie zdolności celowego i twórczego kierowania własnym procesem uczenia się

 

Naturalna ciekawość świata, postawa badawcza, zainteresowania przyrodnicze

 • zachęcanie do prowadzenia ukierunkowanej obserwacji,
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie i działanie,
 • rozwijanie umiejętności planowania,
 • rozbudzanie umiejętności obserwowania faktów i zjawisk społeczno-przyrodniczych, formułowania hipotez, weryfikowania ich, uogólniania spostrzeżeń,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami badawczymi, przyrządami pomiarowymi i urządzeniami technicznymi

 

Zdolności twórcze i ekspresja własnego ja

 • wspieranie rozwoju wyobraźni i myślenia twórczego
 • budowanie wiary we własne siły i rozwijanie zdolności autoprezentacji
 • wyzwalanie procesów kreacyjnych i autokreacyjnych
 • rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej i twórczej
 • zachęcanie do poznawania samego siebie (mocnych i słabych stron)

 

Kompetencje społeczno-moralne

 • uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie norm społecznych zgodnych z obowiązującymi kanonami kulturowymi
 • stwarzanie warunków do współpracy i współdziałania w grupie
 • tworzenie okazji do przyjmowania różnych ról społecznych w różnych sytuacjach
 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi i ich kultury
 • rozwijanie umiejętności odczytywania intencji i pragnień innych osób, rozumienia ich i współodczuwania
 • tworzenie okazji do efektywnego komunikowania się w pracy i zabawie
 • budzenie wartości uniwersalnych
 • budzenie postawy patriotycznej i demokratycznej
 • rozwijanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

 

Myślenie refleksyjne i emocje

 • zachęcanie do indywidualnego interpretowania świata,
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz zdolności, rozpoznawania i mówienia o uczuciach i emocjach,
 • rozwijanie umiejętności wartościowania,
 • rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka,
 • uwrażliwianie na inność, rozwijanie postawy przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych,
 • kształtowanie świadomości walorów innych kultur.

 

Zdrowie, sprawności ruchowe i manualne

 • rozwijanie sprawności ruchowych i cech motoryki: siły, sprawności, szybkości, zwinności, gibkości,
 • rozwijanie motoryki małej i dużej,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • budowanie wiedzy i świadomości prozdrowotnej,
 • rozwijanie zainteresowania sportem i zdrowym stylem życia.

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oparty na czterech obszarach rozwoju dziecka.

 

 1. Obszar Fizyczny
 • Jest samodzielne w zakresie sygnalizowania i wykonywania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych
 • Bierze udział we wszelkiego rodzaju zabawach ruchowych. Jest sprawne fizycznie.
 • Sygnalizuje swoje potrzeby takie jak: odpoczynku, ruchu, snu.
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia fizyczne doskonalące prawidłową postawę ciała, posiada koordynację pozwalającą na rozpoczęcie czynności złożonych takich jak: czytanie, pisanie.
 • Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia, ćwiczeń grafomotorycznych.
 1. Obszar Emocjonalny
 • Rozpoznaje, przeżywa i nazywa podstawowe emocje .
 • Odczuwa emocje osób z otoczenia i szanuje je.
 • Panuje nad swoimi emocjami.
 • Dostrzega zdolność odczuwania u zwierząt, jest w stosunku do nich życzliwe
  i troskliwe.
 • Zwraca uwagę na znaczenie otoczenia przyrodniczego.
 1. Obszar Społeczny
 • Ma poczucie własnej wartości, wchodzi w relacje z innymi i z szacunkiem odnosi się do nich używając zwrotów grzecznościowych.
 • Potrafi się przedstawić, ma poczucie przynależności do określonych grup społecznych.
 • Ponosi konsekwencje swoich zachowań, potrafi przyznać się do błędu
  i przeprosić.
 • Dostosowuje się do zasad, norm i reguł przyjętych w grupie oraz szanuje prawa i obowiązki swoje i innych.
 • Obdarza uwagą rówieśników i osoby dorosłe, komunikuje się z nimi używając komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 1. Obszar Poznawczy
 • Rozróżnia elementy świata realnego i fikcyjnego.
 • Wyraża swoje rozumienie świata korzystając z komunikatów werbalnych
  i niewerbalnych.
 • Rozpoznaje litery, potrafi odczytać proste wyrazy.
 • Słucha utworów literackich, potrafi opowiadać ich treść zwracając uwagę na kolejność zdarzeń, rozmawia na ich temat.
 • Podejmuje aktywność muzyczną, plastyczną i konstrukcyjną.
 • Podaję nazwę kraju, w którym żyje, zna symbole narodowe.
 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów wg podanych kryteriów.
 • Zna następstwa dni i nocy, używa określeń pór dnia.
 • Przelicza elementy w zbiorach, określa położenie przedmiotów względem siebie i innych.
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska przyrodnicze i pogodowe.
 • Rozumie podstawowe polecenia w języku obcym, uczestniczy w zabawach, grach i piosenkach.

 

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

 

Dzieci młodsze (3,4,5 – latki) – obserwacja wstępna, śródroczna i końcowa

Dzieci starsze (6-latki) - ocena gotowości szkolnej

 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej
  i końcowej
 • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również, ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej i końcowej.

Rodzice dzieci starszych otrzymują opinię o gotowości dziecka do szkoły sporządzoną w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, uroczystości, wystawy)
 • teczek prac i innych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • albumów, kronik (zdjęcia)
 • konkursy
 • zawody sportowe
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
 • rozmów
 • Facebook

ZASOBY LOKALOWE

Samorządowe Przedszkole Nr 152 to dwupiętrowy, duży budynek zlokalizowany w dzielnicy Nowa Huta, położony z dala od ruchliwej ulicy. Otoczenie placówki to duży ogród bogaty w różne gatunki krzewów i drzew.

Odnowiony w ostatnich latach plac zabaw, wyposażony jest w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Wejście i ogród przedszkola objęte są monitoringiem zewnętrznym.

W Przedszkolu 152 znajduje się VI zróżnicowanych wiekowo oddziałów. Akademia Dziecięcej Twórczości posiada sześć sal dydaktycznych, wyposażonych w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i ich potrzeb. W pomieszczeniach znajdują się kąciki tematyczne wyposażone w gry, pomoce dydaktyczne, plansze, zabawki, które umożliwiają wszechstronny rozwój wychowanków. Każda sala posiada zaplecze sanitarne.

Do dyspozycji dzieci i nauczycieli jest duża sala gimnastyczna, gdzie odbywają się zajęcia rytmiczne, gimnastyczne, zabawy ruchowe, oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i przedstawienia.  W placówce znajduje się pomieszczenie, dla psychologa i logopedy, gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole posiada tablicę multimedialną z projektorem i komputerem, zestaw nagłaśniający, ekran projekcyjny z projektorem i nowoczesny sprzęt grający.   Poprzez stały dostęp do Internetu przedszkolaki w trakcie zajęć edukacyjnych i zabaw korzystają z zasobów technologii informatycznej.

Wzbogacona baza pomocy dydaktycznych, w tym „Dar zabawy”, pozwala rozwijać umiejętności matematyczne dzieci, realizując innowację pedagogiczną metodą F. Froebla.

 

ZASOBY LUDZKIE

W przedszkolu zatrudniana jest wykwalifikowana kadra nauczycielska. Kompetentni nauczyciele są zaangażowani w pracę z dziećmi.  Posiadają pełne wykształcenie pedagogiczne oraz predyspozycje osobowościowe do realizacji skutecznego procesu edukacji. O dobro dzieci dbają również pracownicy kuchni oraz obsługi. Zaangażowanie wszystkich do wspólnych działań na rzecz przedszkolaków jest priorytetem wszystkich w Akademii. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny.

 

ZASOBY PRZEDSZKOLA:

„Akademia Dziecięcej Twórczości” ma bardzo dobrą renomę w szerokim otoczeniu lokalnym.

Atrybutem przedszkola jest bogata baza, multimedialne wyposażenie, estetyka pomieszczeń w tym nowe meble w salach. Całość otoczenia wraz z pięknym, zadbanym ogrodem dopełnia wszelkie działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę przedszkola.

Dyrektor placówki chętnie inwestuje w doskonalenie nauczycieli, pracowników, bazę lokalową. Przedsiębiorczo podchodzi do działań i pozyskuje coraz to nowych sponsorów. Dzięki takiej menadżerskiej polityce przedszkola zyskuje nie tylko personel i budynek Akademii, ale przede wszystkim dzieci.

Samorządowe Przedszkole nr 152, spełnia wszelkie potrzebne standardy, posiada nowoczesne wyposażenie, bazę do wprowadzania nowatorskich metod. Jest zarządzane sprawnie i efektywnie, a pracownicy mają satysfakcję i poczucie dobrze wykonanej pracy.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I MEDIAMI:

Cele działań promocyjnych są bardzo spójne z celami przedszkola. Ich zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowankom, a przy okazji wykreowanie i wzmocnienie wizerunku Akademii.

Promocja przedszkola jest ściśle powiązana z kalendarzem uroczystości przedszkolnych i przebiega na dwóch frontach – wewnątrzprzedszkolnym
i pozaprzedszkolnym.

Działania wewnętrzne polegają na stworzeniu spójnego systemu identyfikacji przedszkola, w kontakcie z użytkownikiem rzeczywistym.

Działania pozaprzedszkolne mają na celu inicjowanie działań promujących przedszkole w środowisku lokalnym, polegających na pozyskaniu potencjalnego użytkownika.

Udział w projektach edukacyjnych:
- Piękna nasza Polska cała
- Magiczna moc bajek
- Cała Polska czyta dzieciom

Współpraca przedszkola z partnerami lokalnymi i krajowymi i międzynarodowymi:

 • Urząd Miasta Krakowa
 • Rada Dzielnicy Nowa Huta
 • Forum dla Nowej Huty
 • Fundacja ABC - Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Bliżej przedszkola – Wychowanie i Edukacja
 • Przedszkolne ABC
 • Froebel
 • OMEP
 • Tauron Arena
 • Cinema City
 • Polski Związek Łowiecki
 • Towarzystwo Ochrony Zwierząt
 • Policja i Straż Miejska
 • Straż Pożarna
 • Pogotowie na ul Łazarza
 • Biblioteka dla dzieci
 • Dom Kultury im. C. K. Norwida
 • Dom Kultury Mirage
 • Teatr Groteska i Teatr Ludowy
 • Akademia Pedagogiczna
 • Urząd pocztowy
 • Hospicjum Łazarza
 • Szkoły i Przedszkola na terenie Polski
 • Przedstawiciele stron Internetowych i Fan Peig
 • Mistrzejowice 24
 • Sponsorzy

 

PROGRAM WEWNĘTRZNEJ PROMOCJI PRZEDSZKOLA

 

Formy promocji i realizowane w tym zakresie działania:

 • System identyfikacji – umiejscowienie przedszkola poprzez nadanie imienia
  i logo przedszkola, tablice informacyjne, stronę internetową, stronę FB
 • Bezpośredni kontakt z użytkownikiem – spotkania adaptacyjne dla dzieci, szeroki wachlarz uroczystości i wycieczek przedszkolnych, zajęcia otwarte, konkursy wewnętrzne, międzyprzedszkolne i ogólnopolskie
 • Prezentacja artystyczna – plakaty informacyjne, wystawy prac dzieci
  w przedszkolu i w otoczeniu, twórczość artystyczna dzieci i nauczycieli
  na terenie przedszkola, organizacja i udział w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych, językowych w bliższym i dalszym otoczeniu, organizowanie pikników w ogrodzie przedszkola, zebrania z rodzicami, spotkania z osobami wspomagającymi rozwój dziecka, akcje charytatywne, bogata oferta zajęć dodatkowych, korzystanie z bogatej oferty przedstawień teatralnych w przedszkolu i poza nim, oraz realizacja własnych inscenizacji
 • Wydawnicza – ulotki informacyjne, folder przedszkola, kronika przedszkola, programy autorskie, scenariusze, własna twórczość nauczycieli, wymiana doświadczeń z innymi placówkami o podobnym profilu
 • Akcje charytatywne – organizowanie akcji dla dzieci z przedszkola i poza nim, włączanie się w pomoc dla organizacji użytku publicznego: Góra Grosza, Pola Nadziei, Hospicjum Łazarza, Dom Samotnej Matki, Szpital w Prokocimiu, Gwiazdka dla zwierzaka,

                

W zakresie promocji zewnętrznej realizowane są następujące formy, które wytyczają odpowiednie działania:

 • Lokalna prasa – artykuły do prasy lokalnej i fachowej na terenie Krakowa
  i w kraju
 • Lokalne media – ogłoszenia, prezentacja artykułów
 • Media elektroniczne – strona i adres internetowy przedszkola, strona na Fb, reklama na portalach społecznościowych różnych instytucji
 • Współpraca ze środowiskiem i instytucjami - Udział Policji, Straży Miejskiej w organizowanych przez przedszkole piknikach i podczas zajęć dydaktycznych, organizowanie lub uczestniczenie w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, włączanie się w ważne wydarzenia społeczności lokalnej: np.: Dzień bez Samochodu, Dni Ziemi, pozyskiwanie sponsorów do wspierania inicjatyw przedszkola.
Dodaj wpis