To takie proste!
Strona głowna  /  Księga gości

 

Koncepcja pracy

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA nr 152 W KRAKOWIE 

„Akademia Dziecięcej Twórczości”

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Poprzez zabawę i naukę za strategiczne cele Naszego Przedszkola uznaje się:

v  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju;

v  wychowywanie dzieci w taki sposób, aby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe;

v  przygotowanie ich do codziennego życia przez kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

v  kształtowanie tolerancji, wyrozumiałości, wrażliwości, i otwartości;

v  integrowanie się z grupą przedszkolną, rodziną oraz środowiskiem lokalnym; kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”;

v  wspieranie w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej i społecznej oraz uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

 

Ponadto koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie oparta jest  o cele i zadania zawarte w aktach prawnych takich jak:

v  ustawa o systemie oświaty,

v  akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Samorządowe Przedszkole nr 152 w Krakowie „Akademia Dziecięcej Twórczości” jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi. Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola . 

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

v  poczucia bezpieczeństwa,

v  życia i rozwoju,

v  swobody myśli, sumienia i wyznania,

v  aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

v  spokoju i samotności, gdy tego chce,

v  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

v  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

v  pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

v  wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

v  wspólnoty i solidarności w grupie,

v  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych , zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

v  nauki, informacji, badania i eksperymentowania, zdrowego żywienia,

v  zajęć rewalidacyjnych, aby wspomóc jego rozwój,

v  rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia dodatkowe oraz kółka zainteresowań.

 

WIZJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 Dziecko jest:

v  ciekawe świata,

v  radosne,

v  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

v  ufne w stosunku do nauczycieli,

v  kulturalne i tolerancyjne,

v  odpowiedzialne i obowiązkowe,

v  twórcze i samodzielne w edukacji i zabawie,

v  świadome zagrożeń,

v  prawdomówne i uczciwe.

 

Umiejętności dziecka z uwzględnieniem trzech sfer rozwojowych w zależności od wieku:

1. rozwój fizyczny

2. rozwój umysłowy

3. rozwój społeczno – emocjonalny

 

Trzy latek:

rozwój fizyczny: stara się samodzielnie, wykonywać czynności samoobsługowe, higieniczne i kulturalne, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zabawach, grach, wykazywać zainteresowanie rysowaniem, uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, tańcach, dbać o zdrowie i sygnalizować potrzeby

rozwój umysłowy: nazywa przedmioty, dostrzega różnice i podobieństwa, słucha utworów literackich, zadaje pytania, nazywa czynności, określa cechy przedmiotów, rozumie polecenia i pytania, powtarza teksty z pamięci, pokazuje i nazywa części ciała, liczy w zakresie 3, układa obrazek z dwóch części

rozwój społeczno – emocjonalny: zgodnie bawi się, zna imiona kolegów i koleżanek, przestrzega umów, wykonuje polecenia i nawiązuje kontakt z rówieśnikami i nauczycielem, nazywa emocje

 

Czterolatek

rozwój fizyczny: sygnalizuje potrzeby i korzysta z toalety, wykonuje czynności higieniczne, samodzielnie i kulturalnie spożywa posiłek oraz ubiera się i rozbiera

rozwój umysłowy: dba o środowisko przyrodnicze, nazywa części ciała, określa położenie przedmiotów w przestrzeni oraz ich wielkość, długość, wysokość, rozróżnia i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt odwzorowuje je, klasyfikuje przedmioty, porównuje liczebność zbiorów, przelicza do 5, rozróżnia dźwięki z otoczenia, dokonuje podziału zdań na wyrazy a wyrazów na sylaby

rozwój społeczno – emocjonalny: podaje swoje imię i nazwisko, używa zwrotów grzecznościowych i odnosi się z szacunkiem do dorosłych, przestrzega umów, rozróżnia
i nazywa uczucia i panuje nad emocjami, dba o bezpieczeństwo przestrzegając reguł i zasad, uczestniczy w rodzinnych spotkaniach organizowanych w przedszkolu, wie, że jest Polakiem

 

Pięciolatek

rozwój fizyczny: sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe i wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, dba o porządek, sprząta zabawki, jest sprawne fizycznie, działa
w zespole podczas ćwiczeń, zna zasady poruszania się po ulicy, dba o zdrowie: zdrowo odżywia się, dostosowuje ubiór do pory roku i temperatury

rozwój umysłowy: potrafi skupiać uwagę na słowie mówionym, posługuje się formami fleksyjnymi, używa czasu przyszłego i przeszłego, prawidłowo wymawia głoski, wypowiada się zdaniem, stosuje określenia: dziś, wczoraj, jutro, nazywa figury geometryczne, dzieli wyraz na sylaby, głoski, podaje ilość wyrazów w zdaniu, interesuje się czytaniem, jest sprawne manualnie: podejmuje działania plastyczne, wycina, rysuje szlaczki, podejmuje próby samodzielnego kreślenia szlaczków litero podobnych, określa kierunki i położenie w przestrzeni, liczy do10, odejmuje i dodaje, różnicuje, określa związki przyczynowo – skutkowe, porządkuje zdarzenia, zna imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, wymienia dni tygodnia, miesiące, pory roku

rozwój społeczno – emocjonalny: zna i przestrzega zasad, pomaga innym doprowadza pracę do końca, potrafi radzić sobie z niepowodzeniami.

 

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola  na miarę swoich możliwości rozwojowych jest dobrze przygotowany do roli ucznia:

WYKAZUJE:

chęć do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego,

zainteresowanie treściami nauczania chęć poznawania czegoś nowego,

umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego  słuchania,

umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

umiejętność współpracy w grupie,

umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

tolerancję wobec innych ludzi, odmiennych postaw, przekonań,

 •  

odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

chęć poznawania świata poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne,

wykazuje umiejętności społeczne, porozumiewa się z dorosłymi i dziećmi,

zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

umiejętność dodawania i odejmowania  na konkretach poprzez liczenie na palcach, do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy

wykazuje umiejętność operacyjnego rozumowania, ustalania stałości liczby elementów w zbiorze, orientacji przestrzennej, klasyfikowania i definiowania

umiejętność swobodnego posługiwania się symbolami jako podstawa uczenia się matematyki

mierzenie długości i pojemności  oraz ciężaru

układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

zapisywanie czynności matematycznych

wykazywanie integracji czynności percepcyjno – motorycznych a uczenie się matematyki

umiejętność konstruowania gier

kształtowanie intuicji geometrycznych

POSIADA:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 3. podstawową wiedzę o świecie,
 4. umiejętność  szanowania przyrody i środowiska,
 5. umiejętności dbania o zdrowie i sprawność fizyczną,
 6. umiejętności konstrukcyjne,
 7. poczucie tożsamości narodowej i europejskiej.

ZNA:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. swoją wartość, bo jest niepowtarzalną jednostką,
 3. swoje miejsce w rodzinie,
 4. podstawowe normy społeczne,
 5. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 6. podstawy komunikowania się w języku nowożytnym (angielskim).

 POTRAFI:

 1. wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany przez otoczenie,
 2. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 3. dbać o swój wygląd, własne zdrowie i bezpieczeństwo,
 4. współdziałać w grupie,
 5. pomagać innym dzieciom,
 6. wykazywać inicjatywę w działaniu,
 7. przestrzegać  ustalonych reguł,
 8. odróżniać dobro od złego,
 9. komunikować się z innymi,
 10. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole.

PRZESTRZEGA:

 1. zasad bezpieczeństwa,
 2. zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 3. zasad kultury współżycia i postępowania w grupie.

 JEST:

 1. odpowiedzialne za swoje zachowanie,
 2. dba o naturalne środowisko,
 3. ciekawe świata,
 4. twórcze,
 5. wrażliwe na potrzeby innych,
 6. tolerancyjne,
 7. na miarę swoich możliwości samodzielne,
 8. przygotowane na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki w szkole,
 9. empatyczne dla roślin i zwierząt.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 1. Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.
 2. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne, uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 4. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym,  i otwartym na nowe doświadczenia.
 5. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci przez zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze.
 6. Zapewniamy, że każde dziecko w „Akademii Dziecięcej Twórczości” dostanie klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań i inspirację do działania.

 

ZASOBY MATERIALNE

 

Samorządowe Przedszkole Ne 152 w Krakowie „Akademia Dziecięcej Twórczości” mieści się w Dzielnicy Nowa Huta. Budynek jest wolno stojący, duży, dwupiętrowy,
a dodatkowym atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Placówka posiada duży ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych dostosowany do możliwości dziecka. Nieustannie doskonalimy swoją bazę lokalową, aby sprostać wszelkich oczekiwaniom dzieci i rodziców. Placówka posiada monitoring zewnętrzny obejmujący cały ogród oraz wejścia do przedszkola.

Placówka posiada VIII oddziałów, z podziałem na grupy wiekowe. Każda z grup posiada swoją salę dydaktyczną wyposażoną w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy. W każdej sali znajduje się zaplecze sanitarne. Ponadto dostępne są równe zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek i klocków. Zorganizowane są kąciki tematyczne oraz stałe, kąciki do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy. Placówka posiada w ogrodzie ścieżkę edukacyjną, umożliwiającą dzieciom podpatrywanie przyrody podczas różnych pór roku.

Ponadto na terenie placówki znajduje się sala do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki, gdzie organizowane są zajęcia i zabawy ruchowe, muzyczne, uroczystości i koncerty. Dostępna jest również mała sala dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi gdzie prowadzone są  zajęcia logopedyczne, psychologiczne, matematyczne, plastyczne, logarytmiczne oraz dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego.

Placówka stwarza możliwości żywienia dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Zatrudniony jest również nauczyciel języka angielskiego co pozwala na edukację dzieci obcojęzycznych. Posiadamy również tablicę intermedialną, która pozwala rozwijać i ulepszać proces edukacji dziecka w przedszkolu. Placówka jest wzbogacona również o nowe pomoce dydaktyczne oraz  nowatorskie pozycje z zakresu matematyki do pracy z dzieckiem.

 

ZASOBY LUDZKIE

„Akademia Dziecięcej Twórczości” ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje, kompetencje oraz zaangażowanie do pracy z dziećmi. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

ZASADY PRACY

~ Akceptuj, toleruj, wspieraj ~

to najwłaściwsze określenia i wskazania do

pracy nauczyciela, determinujące codzienną pracę. 

 

Oparte na metodach  E. Gruszczyk - Kolczyńskiej , F. Froebla  i Daltona

Wychowanie i nauczanie dzieci powinno integrować elementarne siły : głowy, rąk, serca. Wychowanie i nauczanie ma mieć charakter globalny, powinno mieć trzy aspekty: poznawczo - intelektualne, fizyczno - manualne, socjalno - religijne. To odkrywanie ludzkiej siły, kształtowania świata. Działanie to podstawa stosowanych  metod. Wychowanie  i nauczanie jest rozwijaniem siły poznania w znacznym nacisku na samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy .Swoboda i poszanowanie osoby ucznia stanowią znamienny sposób na rozwijanie zainteresowań i samodzielności ucznia. Poprzez stosowanie również  metody   E.Gruszczyk-Kolczyńskiej kształtujemy u dziecka postawy do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania i przeżywania w różnych formach.  Kształtowanie wiary we własne możliwości  dziecka, rozwijanie  możliwości umysłowych i zdolności. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć: umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego, oryginalnego myślenia, a także działania.

Stosowanie metody  pracy z dzieckiem wg F. Froebela  wskazuje:

 1. Dziecko w miarę możliwości samo postrzega i naprawia swoje błędy , bez ingerencji nauczyciela
 2. Nauczyciel swoją role odstępuje innemu uczestnikowi zabawy
 3. Zachęca dzieci do pracy w zespołach
 4. Demonstruje przekształcanie  jednej postaci w inną w zależności od potrzeby  w trakcie trwania zabawy
 5. Dziecko działa wg własnych potrzeb podczas zabawy, nauczyciel przyjmuje role obserwatora                                            

METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, twórcze, problemowe oraz tradycyjne, które uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka - zabawę.

Do metod tych należą m.in.:

 • Pedagogika zabawy.
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz.
 • Metoda wychowania muzycznego C. Orff’a.
 • Elementy nauki czytania J. Majchrzak.
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Metoda  F. Froebla i Daltona
 • Elementy gimnastyki R. Labana.
 • Metody relaksacyjne.
 • Bajkoterapia.
 • Opowieść ruchowa.
 • Muzykoterapia.
 • Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. 
 • Techniki relaksacyjne wg Jacobsona.
 • „Bez porażek: - T.Gordona.
 • Metoda M.Frostig i D.Horna „Program rozwijający percepcję wzrokową”.
 • Metoda Froebela wg trzech darów: kula, walec, sześcian:
  1. jedności wszechświata
  2. szacunku do dziecka i jego indywidualności
  3. uwzględnienie znaczenia zabawy w rozwoju dziecka

 

ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA

2015 – 2018

 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Współpraca z rodziną, która jest warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem, tym samym kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Kształtowanie świadomości i umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych. 
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej o język angielski i zajęcia dodatkowe (teatralne, logopedyczne, reedukacyjne, kulinarne, przyrodnicze).
 • Wprowadzenie nowatorskich metod nauczania między innymi metod Froebela.
 • Uzupełnienie wykształcenia wszystkich nauczycieli o język angielski w sposób komunikatywny.
 • Gromadzenie pomocy dydaktycznych wg wskazówek metodycznych Froebela.

 

                    ,,Przedszkole to ogródek , w którym rosną rośliny-to dzieci ,

                       a nauczyciel to ogrodnik dbający i pielęgnujący ich rozwój ‘’

 

 

                        Fridrich Froebel

 

Koncepcja pracy
Dodaj wpis
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Wpis